In Economie, Internationalisering, Innovation
 • U hebt een platform gelanceerd in de deeleconomie met maatschappelijke zetel in Brussel of u bent voornemens dat binnenkort te doen.
 • U wenst bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling (op economisch maar ook op sociaal en milieuvlak) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U wenst ervaringen uit te wisselen met andere Brusselse en Europese platforms, en u bent zelfs geïnteresseerd in de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden.

Aarzel dan niet en stel vóór 20 maart uw kandidatuur en wees één van de 15 begunstigden van een pilotproject dat u toegang geeft tot een hele reeks nieuwe begeleidingsdiensten.

Waarover gaat het?

EU-GIVE is een pilotproject gefinancierd door de Europese Unie dat onder meer tot doel nieuwe diensten van het Enterprise Europe Network te ontwikkelen en te testen voor ondernemers in de deeleconomie. In dit kader en als partner van het project lanceert Enterprise Europe Brussels in 2019 een pilotproject.

Deeleconomie?

De Europese Commissie beschrijft de deeleconomie als: “bedrijfsmodellen waarin activiteiten worden gefaciliteerd door deelplatforms die een open marktplaats tot stand brengen voor het tijdelijke gebruik van (vaak door particulieren aangeboden) goederen of diensten. Bij de deeleconomie zijn drie categorieën actoren betrokken:

 1. dienstverleners die activa, middelen, tijd en/of vaardigheden delen — dit kunnen particulieren zijn die af en toe diensten aanbieden (“peers”) of dienstverleners die in hun beroepshoedanigheid handelen (“professionele dienstverleners”);
 2. gebruikers hiervan; en
 3. tussenpersonen die aanbieders en gebruikers met elkaar in contact brengen — via een online platform — en die transacties tussen hen faciliteren (“deelplatforms”).

Bij transacties in de deeleconomie is er algemeen geen sprake van overdracht van eigendom en deze transacties kunnen met of zonder winstoogmerk worden uitgevoerd “.

Welke diensten kunt u genieten?

Niet alleen kunt u de traditionele diensten genieten van Enterprise Europe Network, te weten:

 • advies en diensten om zich uit te breiden, te innoveren en de uitdagingen aan te gaan van de Europese interne markt;
 • contacten met andere platforms en initiatieven ter ondersteuning van kennisoverdracht en de uitwisseling van ervaringen;
 • ondersteuning ter bevordering van uw innovatievermogen;

maar ook specifieke diensten in het bijzonder:

 • een collectieve opleiding in Brussel die tegemoetkomt aan de behoeften van de begunstigden en  peer-to-peer uitwisselingen bevordert;
 • uitwisselingen van profielen tussen de partners om zich op andere buitenlandse initiatieven te inspireren;
 •  door onze partners georganiseerde webinars over Europese problemen;

Merk op dat EU-GIVE geen financiële steun verleend.

Interesse?

De begeleiding is afhankelijk van uw behoeften en begint dus met een analyse van deze behoeften en met de opstelling van een actieplan in onderling overleg. De meest geavanceerde initiatieven zullen op een aangepaste coaching kunnen rekenen.

Enterprise Europe Brussels zal focussen op de ondersteuning van innovatie en op de ontwikkeling van internationale contacten, maar zal u indien nodig naar andere meer geschikte ondersteuning doorverwijzen. Voorts zal een samenwerking worden aangegaan met de twee gewestelijke projecten Platform Coop Brussels en city4coEN.

Stuur uiterlijk op 20 maart 2019 een e-mail aan Camille Lépinay (clepinay@hub.brussels) met:

 • een korte beschrijving van uw initiatief (of een link naar uw website)
 • een korte beschrijving van uw behoeften
 • een businessplan als bijlage.

Uiteraard zal deze informatie met de nodige discretie worden behandeld.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij naar onze vorige artikels over

Contactpersoon: Camille Lépinay clepinay@hub.brussels

Dat project is medegefinancierd door de Europese Unie. De inhoud van deze website geeft enkel de mening van de auteur weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het eventuele gebruik van de hierboven vermelde informatie.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Publication of the European Green Deal Call

The European Commission is launching a call for projects to contribute to the objectives of the European Green Deal. Updated version from our previous article.

Hoe maak je je klaar voor het einde van de Brexit overgangsperiode?

Na het besluit om de Europese Unie te verlaten zijn het Verenigd Koninkrijk en de EU het eens geworden over een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020. Het einde van deze periode zal grote gevolgen hebben voor de Europese bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handel drijven. Zo zullen bijvoorbeeld de belasting- […]

Overheidsopdrachten in de EU-landen

Contact points and portals for procurement information in EU countries.

Start typing and press Enter to search