In Algemeen

8 tips om namaak uit e-commerce websites in China te verwijderen

 1. De meest bekende Chinese e-commerce websites zijn Alibaba en Taobao. U kunt er producten opzoeken die eventueel in overtreding zijn ten opzichte van uw merk.
 2. Zoek naar uw merk of productbenaming in het Chinees.
 3. Maak gebruik van de Chinese zoekmachines – baidu.com of bing.com
 4. Als u snel reageert, kunt u de onrechtmatige producten laten verwijderen en uw marktaandeel beschermen.
 5. Handelsmerken en octrooirechten moeten in China geregistreerd zijn om een ‘take-down notice’ te kunnen indienen bij de internet service provider.
 6. Het beleid van Alibaba wat betreft intellectuele eigendomsrechten verbiedt referenties van namaakproducten.
 7. U kunt een klacht indienen en vragen naar de verwijdering van de vermoedelijk inbreukmakende referenties via AliProtect®.
 8. Taobao is het andere grote Chinese online platform. Het is een binnenlandse website die zich tot lokale gebruikers richt. Het beschikt eveneens over een klachtenbeheersysteem, weliswaar in het Chinees.

Context

China: Namaakgoederen en internet

Internet is thans een populair en handig medium voor de distributie van goederen wereldwijd. Gaandeweg ontstond in China een markt van meer dan een half miljard gebruikers, wat meer dan één derde van de wereldbevolking vertegenwoordigt, en die markt blijft groeien. Internet, een forum voor de rechtsgeldige verkoop van originele producten, wordt ook misbruikt door illegale en gewetenloze actoren voor de distributie van namaakgoederen die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten.

Omdat internet een gemakkelijk platform wordt voor de verkoop van namaak, bevelen wij elke Europese KMO aan, in het bijzonder deze met succesvolle producten, toezicht te houden op de Chinese e-commerce sites teneinde namaakgoederen op te sporen. Door kordaat op te treden, wordt namaak des te snel verwijderd en beschermt de KMO haar marktaandeel. Sommige bedrijven die het tijdrovend vinden om internet op namaak te doorzoeken, vormen een groot risicogroep indien zij producten in China verkopen, producten in China produceren, of zonder meer indien zij een populair product te koop aanbieden in Europa.

Deze gids wenst bedrijven voor te lichten over de gangbare reglementering rond e-commerce en wil een praktische handleiding zijn voor het verwijderen van namaakgoederen uit twee populaire Chinese e-commerce websites: Alibaba en Taobao.

Bescherming van Intellectuele-Eigendomsrechten op internet

China biedt, net als Europese landen, wettelijke bescherming van Intellectuele-Eigendomsrechten (IER), met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten en octrooien. Specifieke internetwetgeving schrijft voor dat indien IER-beschermd materiaal werd opgeladen zonder de instemming van diens rechtmatige houder, deze laatste de internet-leverancier (‘internet service provider’ – ISP) uitdrukkelijk, t.t.z. schriftelijk, kan verzoeken een einde te stellen aan de inbreuk door de IER-inbreukmakende goederen te verwijderen of door zijn website van het ISP-netwerk te verwijderen evenals door toegang te weigeren tot de IER-beschermde goederen. Deze schriftelijke aanmaning is bekend als ‘take-down notice’, een kennisgeving van verwijdering.

Volgens de gangbare regel zal de ISP die de betwiste inhoud verwijdert ten gevolge van een ‘take-down notice’, niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verdere schadevergoeding. Indien daarentegen de ISP kennis heeft of had kunnen hebben van de inbreuk, dan zal de ISP aansprakelijk gesteld worden samen met diegene die de inbreukmakende inhoud oplaadde. Om aansprakelijkheid te ontwijken hebben de Chinese ISP’s een systeem ontwikkeld die assistentie biedt bij ‘take-down’ kennisgeving.

Handelsmerken en octrooien dienen in China gedeponeerd te zijn. Auteursrechten bieden automatisch bescherming maar het wettelijk depot is aanbevolen en is sowieso de regel bij zogenaamde ‘take-down’ kennisgeving.

Om zich te kunnen beroepen op ‘take-down’-kennisgeving, dient het intellectueel eigendomsrecht gedeponeerd te zijn in China. Een depot in het land van oorsprong volstaat meestal niet (Alibaba erkent echter IER die buiten China zijn gedeponeerd). Een succesvolle take-down-vordering veronderstelt dat de ISP kennis krijgt van de gedeponeerde documenten waaruit het Chinese handelsmerk, octrooi of auteursrecht blijkt.

Hoewel ISP’s kunnen helpen bij het verwijderen van inbreukmakende inhoud, toch blijft hun slagkracht beperkt. ISP’s van e-commerce verkeer kunnen geen boetes opleggen aan overtreders, evenmin schadevergoeding toekennen aan de houders van IER. Bovendien is een ISP niet rechtsbekwaam om uitspraak te doen inzake vorderingen rond IER. Geschillen dienen aanhangig gemaakt te worden bij de desbetreffende Chinese overheid, t.t.z. de administratie voor industrie en handel, ‘Administration of Industrie and Commerce’ (AIC) of bij de Chinese hoven en rechtbanken. Meer informatie over het toezien op de naleving van uw rechten vindt u in andere KMO Helpdeskgidsen over Chinese IER (zie de nuttige links hierna).

Hoe inbreukmakende inhoud opsporen op internet?

Waar inbreukmakende inhoud opzoeken?

Om inbreuken zo vroeg mogelijk te beëindigen is het aanbevolen het internet actief te doorzoeken op namaak, niet in het minst de twee meest populaire e-commerce sites in China, Alibaba en Taobao, samen goed voor meer dan 700 miljoen gebruikers wereldwijd.De meest voorkomende inbreuken op e-commerce platformen zijn schendingen van handelsmerken (t.t.z. gebruik zonder toelating), verkoop van namaakgoederen en schending van auteursrechten (publiciteit en ander beeldend materiaal voor de promotie van namaakproducten).

Enkele tips bij het doorzoeken van Chinese e-commerce sites

 • Zoek naar een identiek of gelijkaardig merk of productnaam;
 • Zoek naar uw merk of productbenaming in het Chinees. Chinese consumenten vertalen immers vaak merken naar het Chinees, hetzij fonetisch, hetzij door de omschrijving ervan te vertalen – vraag hierbij zo nodig een Chinese collega om hulp of gebruik de vertaalinstrumenten die beschikbaar zijn op internet;
 • U bent wellicht succesvoller door gebruik te maken van Chinese zoekmachines (baidu.com of bing.com);
 • Zoek naar gelijkaardige artikelen in hetzelfde productsegment;
 • Gebruik sleutelwoorden zoals uw productnaam, in combinatie met uw land van oorsprong.

Hoe kom je verdachte verkoop op het spoor?

Indicatoren voor het opsporen van namaak of ongeoorloofde transacties:

 • De productreferentie werd opgemaakt door een individu of bedrijf dat niet deel uitmaakt van uw officieel distributienetwerk in China;
 • Eenzelfde verkoper hanteert talrijke productreferenties;
 • De verkoper biedt een product aan tegen een prijs die lager is dan de marktprijs;
 • Het product komt onder verschillende referenties voor die onderling een grote prijsvariatie vertonen;
 • De verkoper biedt een grote hoeveelheid eenheidsproducten te koop. Wil opmerken dat indien de verkoper slechts één of enkele eenheden te koop biedt, dit echter geen grond is tot verdachtmaking, aangezien het helemaal niet onwettelijk is tweedehandsartikelen te verkopen of nieuwe, originele artikelen door te verkopen.

Gebruiksvriendelijke zoekinstrumenten bij Chinese ISP’s

Tal van Chinese ISP’s voorzien instrumenten met het oog op ‘take-down’ kennisgeving; zie hierna bij Alibaba en Taobao.

IER-beleid bij Alibaba

De bescherming van Intellectuele-Eigendomsrechten bij Alibaba verbiedt uitdrukkelijk referenties met namaakproducten, replica’s, of eender welk ander ongeoorloofd product. Bovendien bepaalt Alibaba dat referenties die namaak-producten aanbieden, replica’s en andere ongeoorloofde artikelen verwijderd zullen worden door Alibaba.com. Bij vaststelling van een inbreuk zal Alibaba:

 • Referenties verwijderen bij notificatie van een verzoek tot verwijdering (‘take-down’) vanwege de IER-houder;
 • De leden in kennis stellen van zodra de referenties die zij hanteren het voorwerp uitmaken van een klacht inzake IER;
 • Het lidmaatschap van een gebruiker opschorten of schrappen indien hij herhaaldelijk het voorwerp uitmaakt van een klacht op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
AliProtect ®: Vorderingen en verzoek tot ‘take-down’-verwijdering

AliProtect ® is een doeltreffend en transparant instrument dat IER-houders de mogelijkheid biedt op te treden tegen vermeende namaakreferenties door middel van een ‘take-down’ verzoek. Hiertoe dient de IER-houder vrij geregistreerd te zijn en alle voorwaarden en modaliteiten te aanvaarden. Aanvullend dient hij te verzaken aan elk verhaal tegen Alibaba.com, elke vordering tot schadevergoeding binnen het kader van een klacht op grond van schending van intellectuele eigendomsrechten waarbij desgevallend productreferenties verwijderd werden.

Vereiste documenten

Om een klacht neer te leggen op grond van schending van intellectuele eigendomsrechten dienen drie sets van documenten voorgelegd te worden:

 1. Een identiteitsbewijs – voor bedrijven veronderstelt dit het ondernemingsnummer of elk afdoend bewijs van registratie van bedrijven; natuurlijke personen dienen hun identiteit te bewijzen door voorlegging van een paspoort of elke geldige legitimatie zoals identiteitskaart of rijksregisternummer;
 2. Het bewijs dat het bedrijf of de persoon houder is van een intellectueel eigendomsrecht, handelsmerk, auteursrecht, octrooi. Wil opmerken dat een ontvangstbewijs binnen het kader van een aanvraagprocedure niet volstaat;
 3. De precieze omschrijving van de vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met opgave van alle details over de referentie die u wenst te doen verwijderen, zo mogelijk door middel van hyperlinks.
Tijdslijn en tegenverzoek

Alibaba onderzoekt onverwijld elke klacht op grond van schending van intellectuele eigendomsrechten en verwijdert de betwiste referenties op wekelijkse basis. Vaak worden meerdere referenties betwist en Alibaba laat tot maximum 200 referenties toe per verzoek tot verwijdering van referenties tegen één enkele verkoper. De referentie wordt pas verwijderd nadat het verzoek tot verwijdering betekend werd aan de in gebreke gestelde verkoper via een online-systeem waarop hij de gelegenheid krijgt te antwoorden. Tevens ontvangt de verkoper de IER-contactgegevens van de verzoekende partij met het oog op een vlotte afhandeling van het geschil. Er worden geen kosten aangerekend voor het inleiden van een klacht op grond van IER-inbreuk.

Nadat hij op de hoogte gebracht werd van een klacht moet de overtreder (in de veronderstelling dat hij de klacht niet betwist):

 • De aangevochten link verwijderen, wat veronderstelt dat hij tevens elke andere productinformatie die het voorwerp uitmaakt van IER-breuk uit zijn webpagina’s schrapt.
 • Desgevallend een tegenverzoek inleiden in het systeem (nota bene: indien de aangeklaagde verkoper nalaat de klacht binnen de drie dagen te betwisten, zal het systeem automatisch de aangevochten referentie verwijderen).

De verzoekende partij handelt als volgt bij ontvangst van een tegenverzoek:

 • Indien de verzoekende partij het tegenverzoek aanvaardt, dan dient hij dit in het systeem te bevestigen.
 • Indien de verzoekende partij het tegenverzoek niet aanvaardt, dan dient hij een verzoek tot minnelijke schikking in te leiden in het systeem.
 • Indien de verzoeker niet antwoordt, dan zal de klacht opnieuw worden ingeleid tot dat de verzoeker reageert.
Taobao’s beleid inzake IER

Taobao is een ander populair internetforum in China. Taobao is een Chinees binnenlands internet platform ten behoeve van lokale gebruikers. Het functioneert exclusief in het Chinees en gaat enkel in op een ‘take-down’-verwijderingsverzoek dat handelt over in China geregistreerde IER.

Taobao is echter een krachtig medium in de Chinese e-commerce en Europese KMO’s doen er goed aan het grondig te doorzoeken naar mogelijke EIR-inbreuken. Taobao voorziet in een vrijwel gesofisticeerde klachtenbehandeling die tot gevolg heeft dat 87 miljoen referenties verwijderd werden van hun website en één miljoen gebruikers gestraft werden in 2012.

De klachtenbehandeling verloopt er enkel in het Chinees maar biedt de mogelijkheid een IER-verwijderingsverzoek in het Engels in te leiden, aan de hand van een sjabloon dat verzonden kan worden in bijlage van een e-mail, waarin de verzoeker het nodige bewijs aanbrengt van zijn EIR-identiteit. Aansluitend stelt Taobao een stappenplan in het Engels ter beschikking van de gebruikers die een online klachtenprocedure overwegen. Er worden geen kosten aangerekend voor het inleiden van een klacht op grond van IER-inbreuk.

Vereiste documenten

 • Identificatie:
  1. Natuurlijke personen dienen een kopie van een geldige identiteitskaart voor te leggen (eventueel paspoort);
  2. Bedrijven dienen een kopie van een rechtsgeldig ondernemingsnummer, licentie of bedrijfsregistratie voor te leggen;
  3. Agenten dienen aanvullend het bewijs te leveren van een mandaat of toelatingsbrief.
 • Aanvullende documenten:
  • Het bewijs van (wereldwijd) merkenbescherming, auteursrecht, octrooi (patenten over uitvindingen, ontwerpen en design);
  • Alle documenten dienen in een elektronisch formaat en online aangeboden te worden.
Tijdslijn en tegenverzoek

Vooraleer over te gaan tot ‘take-down’-notificatie dient u als gebruiker geregistreerd te staan op de website. Taobao voorziet in een stapsgewijze registratie in het Engels.

Taobao beschikt over zeven werkdagen voor het klachtenonderzoek en voor de gebeurlijke verwijdering uit de website van de betwiste referenties. Deze termijn kan herleid worden tot drie tot vijf werkdagen bij ontvangst van het volledig dossier van ‘take-down’-verwijderingsverzoek.

De verkoper dient een tegenverzoek in te leiden uiterlijk binnen de drie dagen na de verwijdering van de aangeklaagde referentie. De IER-houder beschikt over drie dagen om daarop te antwoorden op straffe van het opnieuw opnemen van de referentie op de website. Indien de aanklager het tegenverzoek betwist dan kan hij online een verzoek tot minnelijke schikking inleiden.

De ‘take-down’-verwijderingsnotificatie geschiedt vrij vlot, doch zal gebeurlijk herhaald moeten worden bij elke nieuwe vaststelling van inbreuk inzake namaak van uw producten in de markt. Naast het doorzoeken van de websites hierboven dient u oog te hebben voor mogelijke IER-inbreuken op andere populaire e-commerce websites. Bij wijdverspreide namaak kan het wenselijk zijn verdere juridische stappen te ondernemen tegen de overtreder.

 

De China IER – KMO-helpdesk biedt ondersteuning onder de vorm van gratis voorlichting en diensten, aan kleine en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn in de lidstaten van de Europese Unie (EU), om hun Intellectuele-Eigendomsrechten (IER) te vrijwaren in – of met betrekking tot China, Hong Kong, Macao en Taiwan. De helpdesk biedt in eenvoudige bewoordingen en confidentieel, eersterangs advies over intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde materies, evenals vormingssessies, documentatie en online middelen. Individuele KMO’s en KMO-bemiddelaars kunnen hun vragen over IER per e-mail voorleggen ( question@china-iprhelpdesk.eu) en aldus toegang krijgen tot een panel van experten met het oog op gratis en confidentieel eersterangs advies binnen de drie werkdagen.

De China IER – KMO-helpdesk wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Indien u meer wil weten over de China IER – KMO-helpdesk en eender welke vraag hebt over Intellectuele eigendomsrechten in China, verwijzen wij naar onze websitehttp://www.ipr-hub.eu/.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Preparedness of EU SMEs for Cybersecurity Challenges

Survey on cybersecurity challenges for SMEs: A review on how businesses in the EU are preparing for and coping with cyber threats.

Handelsovereenkomst EU-Vietnam treedt in werking

EU exports to Vietnam are now taxed less since 1 August. This is the immediate effect of the entry into force of the EU-Vietnam trade agreement that will ultimately scrap duties on 99% of all goods traded between the two sides.

Discover the latest entry to the Enterprise Europe Network: Uruguay

Uruguay joins Enterprise Europe Network

Start typing and press Enter to search